چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۶

چطور سختگیری می تواند نکته مثبتی تلقی شود؟

پاسخ کوتاه: بعضی وقتها باید با نیروی جاذبه مدارا کرد.

پاسخ طولانی: معماری باید هم سخت گیرانه باشد، هم احساسی. درست مانند طبیعت. شاخه های نراد (نوعی کاج تزئینی) با پیروی از الگویی ثابت و صلب به گونه ای تقسیم می شوند که به صورت بهینه ای از تنه درخت استفاده کنند. در عین حال، هیچ درختی شبیه درخت دیگر نیست. این هم خود نوعی بهینه سازیست - استراتژی مدیریت بحرانی که ضمانت می کند همیشه تعداد خاصی از درختان در برابر هر نوع ترکیبی از سرمای سخت، خشکسالی، طوفان و انگلهای مختلف دوام بیاورند. جنگلی که همه درختهایش عینا شبیه سازی شده باشند، هم خسته کننده و هم آسیب پذیر است. تنوع طبیعت بی پایان است. در زمان طراحی، باید با خود سختگیر باشید نه با دیگران. گناه تکراری بودن ساختمانها معمولا به گردن قوانین معماری می افتد. ساختمانها نباید از قوانین یکسانی پیروی کنند. سختگیرانه  و احساسی - این دو صفات خوبی برای یک ساختمان هستند.

برگرفته از کتاب معماری چیست؟ نوشته Rasmus Waern and Gert Wingardh 

هیچ دو درخت نرادی عینا مانند دیگری نیست در صورتیکه شاخه هایشان از قوانین یکسانی برای تقسیم پیروی می کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر